Εκδοση εγκυκλίου
Δείτε την αρίθμ. 7126 ΕΞ 2021/11.3.2021 -ΑΔΑ  ΨΙΞΝ46ΜΤΛΠ-8ΟΟ εγκύκλιο σχετικά με την παράταση, έως την 30η.4.2021,  της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2020 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων....
Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ
Σας ενημερώνουμε για τη μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 21:00 έως και την Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 12:00, λόγω αναβάθμισης των υποδομών της ΓΓΠΣΔΔ. Kατά το προαναφερόμενο διάστημα δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στα πληροφορικά συστήματα που φιλοξενούνται στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ και δεν θα λειτουργούν οι διαλειτουργικότητες που προσφέρονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας και ο μηχανισμός αυθεντικοποίησης με κωδικούς Taxisnet και μηχανισμός...
Παράταση Προθεσμιών Υποβολής Στοιχείων Δαπανών
Σας ενημερώνουμε ότι έχει υπογραφεί και εστάλη  προς δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Η Απόφαση αφορά στοιχεία δαπανών όλων των προηγούμενων ετών. Επιτρέπει δηλαδή την υποβολή στοιχείων δαπανών που έλαβαν χώρα από την 1η.1.2015 έως την 31η.12.2020. Ως προθεσμία για την δήλωση των παραπάνω στοιχείων τίθεται η 30η.4.2021....
Προθεσμίες Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων
Δείτε την εγκύκλιο σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 – 2019 (20-12-2020) προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών έτους 2020 (28-2-2021) στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων [άρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]...
Νέα Προθεσμία Υποβολής Στοιχείων: 20-12-2020
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση, με την οποία η προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών από επιχορηγούμενους φορείς στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, παρατείνεται εκ νέου. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από από 1.1.2015 έως 31.12.2019 αναρτώνται στο Μητρώο μέχρι την 20η-12-2020....
Παράταση Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων-ΦΕΚ, εγκύκλιος
Δείτε την Υπουργική Απόφαση στο ΦΕΚ 4039/Β/2020 καθώς και την σχετική υπ' αριθμό 26411 ΕΞ 2020 / 23.9.2020 -ΑΔΑ   624046ΜΤΛΠ-ΡΥΧ εγκύκλιο.  ...
Παράταση Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων
Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη και αναμένεται δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης με την οποία η προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών από επιχορηγούμενους από τη Γενική Κυβέρνηση φορείς στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων παρατείνεται εκ νέου. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από από 1.1.2015 έως 31.12.2019 αναρτώνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή στη σελίδα https://mef.diavgeia.gov.gr/ μέχρι την 16η-10-2020....
Παράταση Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων-Εγκύκλιος
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών από επιχορηγούμενους από τη Γενική Κυβέρνηση φορείς στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2019 έως 31.12.2019 αναρτώνται / μέχρι την 31η.7.2020. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ....
Νέα Προθεσμία Υποβολής Στοιχείων: 31-7-2020
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η νέα προθεσμία υποβολής στοιχείων για το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων είναι η 31η Ιουλίου 2020....