Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) συνολικά, ετησίως.

Ως προς το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του ν. 3861/2010), και ειδικότερα ως προς την έννοια των «λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων» οι οποίοι, εφόσον επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143),, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, φέρουν την υποχρέωση της δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου τα οποία ήδη υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΑ ́ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ν. 4727/2020  και κατά συνέπεια έχουν υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων της παρ. 3 του άρθρου 76 του ιδίου Νόμου, στις οποίες ήδη συμπεριλαμβάνονται πράξεις οικονομικού χαρακτήρα δια των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια σε ότι αφορά την οικονομική τους δραστηριότητα, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 83 ως επιχορηγούμενοι φορείς.

Δηλαδή η υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δαπανών δεν αφορά όσους μέχρι σήμερα αναρτούν τις πράξεις τους στο Διαύγεια.

Τέλος, δεν συνιστά επιχορήγηση το συμβατικό αντάλλαγμα για εκτέλεση έργου, προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό φορέα της γενικής κυβέρνησης κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Ένας Επιχορηγούμενος Φορέας, που διαθέτει στοιχεία σύνδεσης στο σύστημα TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων με σκοπό να δηλώσει τις επιχορηγήσεις που έχει λάβει αλλά και τις δαπάνες που έχει κάνει, μέσω της αρχικής σελίδας του συστήματος.

Στο μενού, επάνω δεξιά στη Αρχική σελίδα, επιλέγεται η λέξη «Σύνδεση».

Ακολούθως εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δ.Δ., όπου ο Φορέας πρέπει να καταχωρήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση του στο σύστημα Taxisnet της ΑΑΔΕ. Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία, πρέπει να γίνει κλικ στο κουμπί «Είσοδος».

Προσθήκη 5.3.2021: Για την ολοκλήρωση της εγγραφής πρέπει να δηλωθεί και να αποθηκευθεί το σύνολο των εξής στοιχείων: 

  • τηλέφωνο του οργανισμού
  • email του οργανισμού
  • όνομα υπευθύνου
  • επώνυμο υπευθύνου
  • τηλέφωνο υπευθύνου
  • email υπευθύνου

Μόνο τότε φτάνει αίτημα ενεργοποίησης στους διαχειριστές του συστήματος. 

  

Ναι. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας λαμβάνετε σχετικό αυτοματοποιημένο μήνυμα.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 5 παρ. 1, 6 παρ. 3, 7 και 9 παρ. 1  της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης:

Υπόχρεοι στην ανάρτηση στοιχείων είναι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και  οι οποίοι επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά εντός του έτους 2015.

Οι ανωτέρω φορείς είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν μέχρι την 31η.10.2016 στοιχεία που αφορούν δαπάνες που συντελέστηκαν εντός του διαστήματος 1.1.2015-31.12.2015. Επισημαίνεται ότι αναρτώνται, με την συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων στοιχεία δαπανών που συντελέστηκαν εντός του έτους 2015 που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης που δόθηκαν από 1.1.2015.

Ακολούθως, και για κάθε επόμενη εφαρμογή, αναρτώνται  δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους όσο και προηγουμένων ετών, μετά όμως την 1η.1.2015.

Πρβλ και την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ. 40/ 16557/16.6.2016 (ΑΔΑ ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας επί της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.5.2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1507/Β΄-ΑΔΑ ΩΦΒΚ465ΦΘΕ-ΞΓΨ).

Με την 13687 ΕΞ 2021/11-05-2021 Υπουργική Απόφαση και στο άρθρο 7 αυτής ορίζεται ότι «Οι επιχορηγούμενοι φορείς αναρτούν απολογιστικά και συγκεντρωτικά τις δαπάνες ... στο διάστημα από 1η Ιανουαρίου μέχρι το  τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την πραγματοποίηση των δαπανών

Σε κάθε περίπτωση οι τρέχουσες χρονικές δεσμεύσεις μπορούν να αναζητηθούν στο Θεσμικό Πλαίσιο του Μητρώου όπου αναρτώνται οι σχετικές αποφάσεις.

Αφότου συνδεθείτε στο σύστημα με του κωδικούς Taxisnet το εγχειρίδιο βρίσκεται κάτω αριστερά στο "Εκπαιδευτικό Υλικό"

Επί συναφών ερωτημάτων σημειώνουμε ότι η μορφή και ο τύπος εκάστης πράξης επιχορήγησης εξαρτάται από τις κείμενες, σε κάθε περίπτωση, διατάξεις, μέριμνα για την ορθή εφαρμογή των οποίων καλούνται να λαμβάνουν τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι επιχορηγούμενοι φορείς. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ως πράξη επιχορήγησης νοείται η πράξη με την οποία συντελείται το γεγονός της επιχορήγησης και όχι έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο  είτε προπαρασκευαστικών είτε επόμενων του γεγονότος αυτού ενεργειών.

Όπως ορίζεται και με την εισηγητική έκθεση του Ν. 4305/2014 η διάταξη του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010 (αντικαταστάθηκε με το αρ. 83 του Ν.4727/2020) δρα συμπληρωματικά με τη διάταξη της περίπτωσης 18 παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου η οποία αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (ιη) της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020 σύμφωνα με την οποία στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται με την ανάρτηση της πράξης επιχορήγησης ενισχύεται περαιτέρω με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση.

Κατά συνέπεια, ως πράξεις επιχορήγησης για την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης λογίζονται κατ’ αρχήν οι υπαγόμενες στην προαναφερόμενη περίπτωση (ιη) της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020 (η οποία αντικατέστησε την 18 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010) ήτοι πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Καθώς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ορθή εφαρμογή της διάταξης,  οι υπόχρεοι για την ανάρτηση των λόγω πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια φορείς πρέπει να εξαντλήσουν κάθε απαιτούμενο έλεγχο προς διασφάλιση  της ορθότητας των σχετικών αναρτήσεων, ιδίως της πληρότητας των μεταδεδομένων αυτών, στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Θα πρέπει αρχικά να ελέγξετε αν ο συγκεκριμένος ΑΔΑ εμφανίζεται αυτόματα στην επιλογή «Μεταφορά από Διαύγεια». Αν εμφανίζεται, προχωρήστε στην αποθήκευση της επιχορήγησης από το σχετικό κουμπί με μπλε χρώμα στο δεξί μέρος αυτής. Αν δεν εμφανίζεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα που έχει εκδώσει την πράξη επιχορήγησής σας. Ακολούθως, ο φορέας αυτός πρέπει να προσθέσει το ΑΦΜ του φορέα σας, μέσω του μενού «Ενέργειες → Επεξεργασία», στα μεταδεδομένα της πράξης και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΑΦΜ / Επωνυμία φορέων που λαμβάνουν τη δωρεά».

Σε περίπτωση δαπανών οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα (λ.χ. χορήγηση βοηθημάτων σε εξαρτημένα άτομα), στις οποίες η δαπάνη του φορέα αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα (ονομαστικά) κατά την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ» και «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ». Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις σχετική επισήμανση εισάγεται στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ».

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η ανάρτηση των επίμαχων στοιχείων δαπανών γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Επί ζητήματος που έχει τεθεί σχετικά με την υποχρέωση καταχώρησης δαπανών μισθοδοσίας σημειώνουμε ότι, ομοίως, οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν εξαιρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την προαναφερόμενη απόφαση.

Κατά συνέπεια καταχωρούνται κανονικά και η ανάρτηση διενεργείται για κάθε αντίστοιχη πραγματοποιηθείσα δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική λειτουργία του κάθε φορέα και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄50) ή άλλων απορρήτων που πιθανώς, κατά περίπτωση, συντρέχουν.

Στο πλαίσιο αυτό οι σχετικές δαπάνες καταχωρούνται αθροιστικά/ομαδοποιημένα και όχι εξατομικευμένα ενώ, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης δεν βαρύνεται με ΦΠΑ, το αντίστοιχο πεδίο συμπληρώνεται με 0 (μηδέν), στο δε πεδίο ΑΦΜ του εκδότη του παραστατικού εισάγεται εκ νέου το ΑΦΜ του φορέα που μισθοδοτεί.

Βάσει του σκεπτικού που αναπτύχθηκε ανωτέρω περί της μη εξαίρεσης κατηγοριών /στοιχείων εκάστης δαπάνης από την, κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου εκδοθείσα, αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργική Απόφαση, ο τυχόν αναλογών ΦΠΑ καταχωρείται για κάθε δαπάνη ακόμα και αν το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αναφέρεται ως ποσό στο εκάστοτε εκδοθέν παραστατικό.

Με το άρθρο 6 παρ. 3 της αριθ. 13687 ΕΞ 2021/11.05.21 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2009 Β΄), όπως ισχύει, ορίζεται ρητά ότι στην Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια αναρτώνται, για κάθε πραγματοποιηθείσα δαπάνη που αφορά στο ποσό της επιχορήγησης, συγκεκριμένα στοιχεία.

Συνεπώς, επί ζητήματος που ετέθη σχετικά με την υποχρέωση καταχώρησης εξαιρετικά μικρών ποσών, καθώς αντίστοιχο όριο δεν τίθεται από την προαναφερόμενη απόφαση, οι σχετικές δαπάνες καταχωρούνται κανονικά.

Βάσει της διάταξης, σημειώνουμε ότι καμία επιχορήγηση από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης δεν εξαιρείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πλην του συμβατικού ανταλλάγματος για εκτέλεση έργου, προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Κατά συνέπεια, σημειώνουμε ότι δαπάνες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων εφόσον αυτές πηγάζουν από επιχορηγήσεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε υπόχρεο φορέα του άρθρου 83 του Ν.4727/20, τότε καταχωρούνται κανονικά και η ανάρτηση διενεργείται για κάθε αντίστοιχη πραγματοποιηθείσα δαπάνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική λειτουργία του κάθε φορέα.

Επί ειδικότερων ζητημάτων και ιδίως επί των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις (όπως ιδίως το ζήτημα των συνδικαιούχων σε ευρωπαϊκά προγράμματα), αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Βάση της διάταξης, σημειώνουμε ότι οι υπόχρεοι φορείς δηλώνουν στο σύστημα τις πραγματοποιηθείσες από αυτούς δαπάνες που αντιστοιχούν σε επιχορηγήσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τα πιστωτικά τιμολόγια δεν απεικονίζουν πραγματοποιηθείσες δαπάνες και ως εκ τούτου δεν δηλώνονται στο σύστημα.

Όχι. Το ποσό της επιχορήγησης εμφανίζεται κόκκινο όταν η επιχορήγηση έχει καταχωρηθεί με χειροκίνητο τρόπο λόγω μη αυτόματης άντλησης από το Διαύγεια.

Για τη μορφή του κάθε στοιχείου στο XML έχουμε:

  • Μορφή Ημερομηνίας: 5/2/2015,
  • Στο Καθαρό Ποσό και ΦΠΑ χρησιμοποείται το κόμμα,

όπως περιγράφονται και στο Εγχειρίδιο Χρήσης Καταχωρητή (Επιχορηγούμενοι Φορείς) (1.4.1 Χειροκίνητη Καταχώρηση Δαπανών - σελ. 17),

ενώ το μέγιστο μήκος για όλα τα πεδία κειμένου είναι 256 χαρακτήρες και δεν υπάρχουν κάποιοι απαγορευμένοι χαρακτήρες.

Κατεβάστε εδώ ενδεικτικό αρχείο xml

Με την εξεταζόμενη διάταξη ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ‘‘Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής’’.

Παράλληλα, με το άρθρο 2 της κατ΄εξουσιοδότηση εκδοθείσας 13687 ΕΞ 2021/11.05.21 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2009 Β΄) ορίζονται, ως επιχορηγούμενοι φορείς, «Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) συνολικά, ετησίως.». Με το δε άρθρο 4 της ίδιας ως άνω Απόφασης ορίζεται ότι Κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση:«Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https://mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 ν. 4727/2020»

Κατά συνέπεια οι προβλεπόμενες με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν,4727/2020 υποχρεώσεις, όπως εξειδικεύονται με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση αλλά και με σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας (πρβλ και https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework) αφορούν υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης φορείς εφόσον τούτοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό που υπερβαίνει, ακόμη και κατά ένα λεπτό του ευρώ, τις τρεις χιλιάδες ευρώ, συνολικά ετησίως.

Για να εμφανιστούν οι δηλωμένες δαπάνες ή επιχορηγήσεις πρέπει να υποβληθούν στο σύνολό τους και οι δυο (είτε με αρχική είτε με τροποποιητική υποβολή) κατηγορίες εγγραφών για το ίδιο έτος οριστικοποιώντας έτσι τις εγγραφές και τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει χωρίς να έχετε υποβάλλει. Έτσι, αν έχετε υποβάλλει μόνο επιχορηγήσεις θα πρέπει να υποβάλλετε και τις δαπάνες και αν έχετε υποβάλλει μόνο δαπάνες θα πρέπει να υποβάλλετε και τις επιχορηγήσεις για κάθε έτος. Αν δεν έχετε αντίστοιχες εγγραφές, μπορείτε (και επιβάλλεται) να υποβάλλετε κενή (χωρίς κάποια εγγραφή) δήλωση.

Ειδικότερα για τις δαπάνες, ελέγξτε αν υπάρχουν και μη εγκεκριμένες από εισαγωγή αρχείου και προχωρήστε στην διόρθωσή τους σύμφωνα και με τις σελίδες 23-24 του Εγχειριδίου Χρήσης Καταχωρητή (Επιχορηγούμενοι Φορείς) που μπορείτε να προσπελάσετε μετά την είσοδό σας στο Μητρώο πριν τις υποβάλλετε οριστικά.

Αυτό συμβαίνει κατά την αποθήκευση αρχείου Excel με πολλές εγγραφές. Παρακαλώ αφήστε το παράθυρο ανοικτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εμφανιστεί η ένδειξη ότι υπάρχουν εγγραφές σε επεξεργασία. Μήν κλείσετε το παράθυρο και δοκιμάσετε νέα αποθήκευση, καθώς το πιθανότερο είναι να δημιουργηθούν διπλές εγγραφές οι οποίες μετά θα πρέπει να διαγραφούν ατομικά.

Επιχορηγήσεις με αριθμό απόφασης (και όχι ΑΔΑ) καταχωρούνται μόνο για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν αναρτούν πράξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια (για παράδειγμα η Βουλή των Ελλήνων και η Προεδρία της Δημοκρατίας). Για όλες τις άλλες αποφάσεις πρέπει οπωσδήποτε να αναζητηθεί ο ΑΔΑ της επιχορήγησης και να καταχωρηθεί είτε με μεταφορά από το Διαύγεια είτε με νέα χειροκίνητη εγγραφή.«Με ΑΔΑ».

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε υποβάλει όλες τις απαιτούμενες επιχορηγήσεις και δαπάνες με πλοήγηση στο Μητρώο χωρίς είσοδο σε αυτό (αν έχετε κάνει είσοδο θα πρέπει να πατήσετε «Αποσύνδεση» στο πάνω δεξιά μέρος της σελίδας - σε κάθε περίπτωση πρέπει να εμφανίζεται «Σύνδεση» και όχι «Αποσύνδεση») και αναζήτηση του Οργανισμού σας από την επιλογή «Οργανισμοί» όπου εισάγοντας είτε το όνομα του Οργανισμού είτε το ΑΦΜ του στο πεδίο της Αναζήτησης θα εμφανιστεί σχετική εγγραφή.

Στη συνέχεια, πατώντας στο πράσινο πλήκτρο  δίπλα στον Οργανισμό θα πρέπει να ελέγξετε ότι φαίνονται οι επιχορηγήσεις και οι δαπάνες για κάθε έτος που επιθυμείτε από τις αντίστοιχες επιλογές στο πάνω μέρος του Οργανισμού. Αν διαπιστώνετε ότι δεν φάινονται κάποιες εγγραφές, βεβαιωθείτε ότι τις έχετε υποβάλλει και συμβουλευτείτε και την 17η Συχνή Ερώτηση.

Εξασφαλίζεται έτσι ότι οι υποβληθείσες δαπανες είναι ορατές σε κάθε ενδιαφερόμενο και είναι ο μοναδικός τρόπος ελέγχου της υποβολής των στοιχείων από τρίτους.

Αν δεν εμφανίζεται επιχορήγηση στην επιλογή «Μεταφορά από Διαύγεια» της σελίδας των Επιχορηγήσεων του Μητρώου, είτε:

  1. δεν έχει γίνει καταχώρηση είδους της περίπτωσης (ιη) της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020 (η οποία αντικατέστησε την 18η της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010) ήτοι πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (είδος Β.4 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) ή
  2. έχει γίνει καταχώρηση σε αυτό το είδος αλλά δεν έχει συμπληρωθεί σε αυτή ο Α.Φ.Μ. του οργανισμού που λαμβάνει την επιχορήγηση.

Στην πρώτη περίπτωση, θα πρέπει να προστεθεί ο Α.Δ.Α. Διαύγεια της επιχορήγησης με την χρήση του πράσινου κουμπιού με το συν (+) στην σελίδα των επιχορηγήσεων και την εισαγωγή των στοιχείων της επιχορήγησης.

Στην δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα που έχει εκδώσει την πράξη επιχορήγησής σας. Ακολούθως, ο φορέας αυτός πρέπει να προσθέσει το Α.Φ.Μ. του φορέα σας, μέσω του μενού «Ενέργειες → Επεξεργασία», στα μεταδεδομένα της πράξης και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΑΦΜ / Επωνυμία φορέων που λαμβάνουν τη δωρεά».

Σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία υποστήριξης του Μητρώου δεν δύναται να γνωρίζει τους Α.Δ.Α. Διαύγεια των εκάστοτε επιχορηγήσεων και οι επιχορηγούμενοι φορείς θα πρέπει να επικοινωνούν με τους φορείς επιχορήγησης για τις σχετικές συνεννοήσεις και ενέργειές τους.