Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) συνολικά, ετησίως.

Ως προς το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β, και ειδικότερα ως προς την έννοια των «λοιπών μη κερδοσκοπικών φορέων» οι οποίοι, εφόσον επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, φέρουν την υποχρέωση της δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου τα οποία ήδη υπάγονται ρητά στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 1-8 του Ν. 3861/2010-Πρόγραμμα Διαύγεια και κατά συνέπεια έχουν υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου, στις οποίες ήδη συμπεριλαμβάνονται πράξεις οικονομικού χαρακτήρα δια των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια σε ότι αφορά την οικονομική τους δραστηριότητα, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 10Β ως επιχορηγούμενοι φορείς.

Δηλαδή η υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δαπανών δεν αφορά όσους μέχρι σήμερα αναρτούν τις πράξεις τους στο Διαύγεια.

Τέλος, δεν συνιστά επιχορήγηση το συμβατικό αντάλλαγμα για εκτέλεση έργου, προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό φορέα της γενικής κυβέρνησης κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Ένας Επιχορηγούμενος Φορέας, που διαθέτει στοιχεία σύνδεσης στο σύστημα Taxisnet της ΓΓΔΕ μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων με σκοπό να δηλώσει τις επιχορηγήσεις που έχει λάβει αλλά και τις δαπάνες που έχει κάνει, μέσω της αρχικής σελίδας του συστήματος.

Στο μενού, επάνω δεξιά στη Αρχική σελίδα, επιλέγεται η λέξη «Σύνδεση».

Ακολούθως εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, όπου ο Φορέας πρέπει να καταχωρήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση του στο σύστημα Taxisnet της ΓΓΔΕ. Αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία, πρέπει να γίνει κλικ στο κουμπί «Είσοδος».

Όχι. Εφόσον πραγματοποιήσατε την εγγραφή σας, θα ενεργοποιηθείτε εντός των επόμενων ωρών.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 5 παρ. 1, 6 παρ. 3, 7 και 9 παρ. 1  της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης:

Υπόχρεοι στην ανάρτηση στοιχείων είναι οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και  οι οποίοι επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά εντός του έτους 2015.

Οι ανωτέρω φορείς είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν μέχρι την 31η.10.2016 στοιχεία που αφορούν δαπάνες που συντελέστηκαν εντός του διαστήματος 1.1.2015-31.12.2015. Επισημαίνεται ότι αναρτώνται, με την συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων στοιχεία δαπανών που συντελέστηκαν εντός του έτους 2015 που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης που δόθηκαν από 1.1.2015.

Ακολούθως, και για κάθε επόμενη εφαρμογή, αναρτώνται  δαπάνες που συντελέστηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους, που αφορούν επιχορηγήσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης, τόσο του αμέσως προηγούμενου έτους όσο και προηγουμένων ετών, μετά όμως την 1η.1.2015.

Πρβλ και την αρίθμ. ΔΗΔ/Φ. 40/ 16557/16.6.2016 (ΑΔΑ ΩΞΞ8465ΦΘΕ-7ΣΛ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας επί της αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/14390/25.5.2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1507/Β΄-ΑΔΑ ΩΦΒΚ465ΦΘΕ-ΞΓΨ)

Αφότου συνδεθείτε στο σύστημα με του κωδικούς Taxisnet το εγχειρίδιο βρίσκεται κάτω αριστερά στο "Εκπαιδευτικό Υλικό"

Επί συναφών ερωτημάτων σημειώνουμε ότι η μορφή και ο τύπος εκάστης πράξης επιχορήγησης εξαρτάται από τις κείμενες, σε κάθε περίπτωση, διατάξεις, μέριμνα για την ορθή εφαρμογή των οποίων καλούνται να λαμβάνουν τόσο οι πάροχοι των επιχορηγήσεων όσο και οι επιχορηγούμενοι φορείς. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ως πράξη επιχορήγησης νοείται η πράξη με την οποία συντελείται το γεγονός της επιχορήγησης και όχι έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο  είτε προπαρασκευαστικών είτε επόμενων του γεγονότος αυτού ενεργειών.

Όπως ορίζεται και με την εισηγητική έκθεση του Ν. 4305/2014 η διάταξη του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010 δρα συμπληρωματικά με τη διάταξη της περίπτωσης 18 παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου Νόμου σύμφωνα με την οποία στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η διαφάνεια που επιτυγχάνεται με την ανάρτηση της πράξης επιχορήγησης ενισχύεται περαιτέρω με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που εμφανίζουν τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση.

Κατά συνέπεια, ως πράξεις επιχορήγησης για την εφαρμογή της επίμαχης διάταξης λογίζονται κατ’ αρχήν οι υπαγόμενες στην προαναφερόμενη περίπτωση 18 της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. Καθώς αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ορθή εφαρμογή της διάταξης,  οι υπόχρεοι για την ανάρτηση των λόγω πράξεων στο Πρόγραμμα Διαύγεια φορείς πρέπει να εξαντλήσουν κάθε απαιτούμενο έλεγχο προς διασφάλιση  της ορθότητας των σχετικών αναρτήσεων, ιδίως της πληρότητας των μεταδεδομένων αυτών, στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Θα πρέπει αρχικά να ελέγξετε αν ο συγκεκριμένος ΑΔΑ εμφανίζεται αυτόματα στην επιλογή «Μεταφορά από Διαύγεια». Αν εμφανίζεται, προχωρήστε στην αποθήκευση της επιχορήγησης από το σχετικό κουμπί με μπλε χρώμα στο δεξί μέρος αυτής. Αν δεν εμφανίζεται, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα που έχει εκδώσει την πράξη επιχορήγησής σας. Ακολούθως, ο φορέας αυτός πρέπει να προσθέσει το ΑΦΜ του φορέα σας, μέσω του μενού «Ενέργειες->Επεξεργασία», στα μεταδεδομένα της πράξης και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΑΦΜ / Επωνυμία φορέων που λαμβάνουν τη δωρεά».

Σε περίπτωση δαπανών οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα (λ.χ. χορήγηση βοηθημάτων σε εξαρτημένα άτομα), στις οποίες η δαπάνη του φορέα αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα (ονομαστικά) κατά την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ» και «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ». Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις σχετική επισήμανση εισάγεται στο πεδίο «ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ».

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι η ανάρτηση των επίμαχων στοιχείων δαπανών γίνεται πάντοτε με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄50), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Επί ζητήματος που έχει τεθεί σχετικά με την υποχρέωση καταχώρησης δαπανών μισθοδοσίας σημειώνουμε ότι, ομοίως, οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν εξαιρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την προαναφερόμενη απόφαση.

Κατά συνέπεια καταχωρούνται κανονικά και η ανάρτηση διενεργείται για κάθε αντίστοιχη πραγματοποιηθείσα δαπάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική λειτουργία του κάθε φορέα και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997, Α΄50) ή άλλων απορρήτων που πιθανώς, κατά περίπτωση, συντρέχουν.

Στο πλαίσιο αυτό οι σχετικές δαπάνες καταχωρούνται αθροιστικά/ομαδοποιημένα και όχι εξατομικευμένα ενώ, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης δεν βαρύνεται με ΦΠΑ, το αντίστοιχο πεδίο δεν συμπληρώνεται, στο δε πεδίο ΑΦΜ του εκδότη του παραστατικού εισάγεται εκ νέου το ΑΦΜ του φορέα που μισθοδοτεί.

Βάσει του σκεπτικού που αναπτύχθηκε ανωτέρω περί της μη εξαίρεσης κατηγοριών /στοιχείων εκάστης δαπάνης από την, κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου εκδοθείσα, αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργική Απόφαση, ο τυχόν αναλογών ΦΠΑ καταχωρείται για κάθε δαπάνη ακόμα και αν το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αναφέρεται ως ποσό στο εκάστοτε εκδοθέν παραστατικό.

Με το άρθρο 6 παρ. 3 της αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 116 Β΄), όπως ισχύει, ορίζεται ρητά ότι στην Εφαρμογή Ανάρτησης Δαπανών Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια αναρτώνται, για κάθε πραγματοποιηθείσα δαπάνη που αφορά στο ποσό της επιχορήγησης, συγκεκριμένα στοιχεία.

Συνεπώς, επί ζητήματος που ετέθη σχετικά με την υποχρέωση καταχώρησης εξαιρετικά μικρών ποσών, καθώς αντίστοιχο όριο δεν τίθεται από την προαναφερόμενη απόφαση, οι σχετικές δαπάνες καταχωρούνται κανονικά.

Βάσει της διάταξης, σημειώνουμε ότι καμία επιχορήγηση από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης δεν εξαιρείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πλην του συμβατικού ανταλλάγματος για εκτέλεση έργου, προμήθειας, υπηρεσίας ή μελέτης για λογαριασμό φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Κατά συνέπεια, σημειώνουμε ότι δαπάνες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων εφόσον αυτές πηγάζουν από επιχορηγήσεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε υπόχρεο φορέα του άρθρου 10Β', τότε καταχωρούνται κανονικά και η ανάρτηση διενεργείται για κάθε αντίστοιχη πραγματοποιηθείσα δαπάνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις διατάξεις  που διέπουν την οικονομική λειτουργία του κάθε φορέα.

Επί ειδικότερων ζητημάτων και ιδίως επί των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις (όπως ιδίως το ζήτημα των συνδικαιούχων σε ευρωπαϊκά προγράμματα), αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

Καταληκτικά παραπέμπουμε στις πλέον πρόσφατες, αριθ. πρωτ.  ΔΗΔ/Φ.40/21884/17.8.2016 (ΑΔΑ: 7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν) και ΔΗΔ/Φ40/ 25067/29.9.2016 (ΑΔΑ: ΩΣΓΤ465ΦΘΕ-ΦΝΛ) σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας.

Βάση της διάταξης, σημειώνουμε ότι οι υπόχρεοι φορείς δηλώνουν στο σύστημα τις πραγματοποιηθείσες από αυτούς δαπάνες που αντιστοιχούν σε επιχορηγήσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Τα πιστωτικά τιμολόγια δεν απεικονίζουν πραγματοποιηθείσες δαπάνες και ως εκ τούτου δεν δηλώνονται στο σύστημα.

Όχι. Το ποσό της επιχορήγησης εμφανίζεται κόκκινο όταν η επιχορήγηση έχει καταχωρηθεί με χειροκίνητο τρόπο λόγω μη αυτόματης άντλησης από το Διαύγεια.

Για τη μορφή του κάθε στοιχείου στο XML έχουμε:

  • Μορφή Ημερομηνίας: 5/2/2015,
  • Στο Καθαρό Ποσό και ΦΠΑ χρησιμοποείται το κόμμα,

όπως περιγράφονται και στο Εγχειρίδιο Χρήσης Καταχωρητή (Επιχορηγούμενοι Φορείς) (1.4.1 Χειροκίνητη Καταχώρηση Δαπανών - σελ. 17),

ενώ το μέγιστο μήκος για όλα τα πεδία κειμένου είναι 256 χαρακτήρες και δεν υπάρχουν κάποιοι απαγορευμένοι χαρακτήρες.

Κατεβάστε εδώ ενδεικτικό αρχείο xml

Με την εξεταζόμενη διάταξη ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ‘‘Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής’’.
Παράλληλα, με το άρθρο 2 της κατ΄εξουσιοδότηση εκδοθείσας, αρίθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 116/Β΄) ορίζονται, ως επιχορηγούμενοι φορείς, ‘‘Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) συνολικά, ετησίως’’. Με το δε άρθρο 4 της ίδιας ως άνω Απόφασης ορίζεται ότι κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης προς επιχορηγούμενους φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση ‘‘Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρ. 16 Ν. 4305/2014’’

Κατά συνέπεια οι προβλεπόμενες με τις διατάξεις του άρθρου 10Β υποχρεώσεις, όπως εξειδικεύονται με την προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση αλλά και με σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας (πρβλ και https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework) αφορούν υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης φορείς εφόσον τούτοι επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό που υπερβαίνει, ακόμη και κατά ένα λεπτό του ευρώ, τις τρεις χιλιάδες ευρώ, συνολικά ετησίως.

Για να εμφανιστούν οι δηλωμένες δαπάνες ή επιχορηγήσεις πρέπει να υποβληθούν οριστικά και οι δυο (είτε με αρχική είτε με τροποποιητική υποβολή) κατηγορίες εγγραφών για το ίδιο έτος. Έτσι, αν έχετε υποβάλλει οριστικά μόνο επιχορηγήσεις θα πρέπει να υποβάλλετε οριστικά και τις δαπάνές και αν έχετε υποβάλλει οριστικά μόνο δαπάνες θα πρέπει να υποβάλλετε οριστικά και τις επιχορηγήσεις. Αν δεν έχετε αντίστοιχες εγγραφές, μπορείτε να υποβάλλετε οριστικά κενή (χωρίς εγγραφές) δήλωση.

Αυτό συμβαίνει κατά την αποθήκευση αρχείου Excel με πολλές εγγραφές. Παρακαλώ αφήστε το παράθυρο ανοικτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εμφανιστεί η ένδειξη ότι υπάρχουν εγγραφές σε επεξεργασία. Μήν κλείσετε το παράθυρο και δοκιμάσετε νέα αποθήκευση, καθώς το πιθανότερο είναι να δημιουργηθούν διπλές εγγραφές οι οποίες μετά θα πρέπει να διαγραφούν ατομικά.

Επιχορηγήσεις με αριθμό απόφασης (και όχι ΑΔΑ) καταχωρούνται μόνο για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν αναρτούν πράξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια (για παράδειγμα η Βουλή των Ελλήνων και η Προεδρία της Δημοκρατίας). Για όλες τις άλλες αποφάσεις πρέπει οπωσδήποτε να αναζητηθεί ο ΑΔΑ της επιχορήγησης και να καταχωρηθεί είτε με μεταφορά από το Διαύγεια είτε με νέα χειροκίνητη εγγραφή.«Με ΑΔΑ».