Εκδοση εγκυκλίου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  15417 ΕΞ 2021/21.5.2021 -ΑΔΑ Ψ2ΡΟ46ΜΤΛΠ-ΞΨ2 εγκυκλίου μας με θέμα:  «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4727/2020», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ