Έκδοση εγκυκλίου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  45376 ΕΞ 2021/22.12.2021 -ΑΔΑ 9Ζ1946ΜΤΛΠ-ΓΣΥ εγκυκλίου μας με θέμα:  «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ