Εγγεγραμμένοι Επιχορηγούμενοι Φορείς

Περιγραφή:

Λίστα με όλους τους εγγεγραμμένους στο μητρώο φορείς

URL:

/api/orgs

Μέθοδος:

GET

Παράμετροι:

sortColumn=[alphanumeric] (προαιρετικό)

Το πεδίο με το οποίο γίνεται η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων.

sortType=[enum(‘asc’|’desc’)] (προαιρετικό)

Το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα).

searchTerm=[alphanumeric] (προαιρετικό)

Ο όρος αναζήτησης.

limit=[integer] (προαιρετικό)

Το όριο των αποτελεσμάτων που θα επιστραφούν.

offset=[‘integer’] (προαιρετικό)

Η μετατόπιση ως προς τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

Απάντηση:

{

"items": [

{

"uid": "57fb85b5-42fe-4590-93d0-e2921c2305c7",

"afm": "090085651",

"created_at": "26/02/2016",,

"title": "ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ",

"address": "",

"telephone": "",

"fax": "",

"email": ""

}

],

"count": 1,

}

Πεδία Απάντησης:

uid: Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του οργανισμού

afm: Ο ΑΦΜ του οργανισμού

created_at: Η ημερομηνία εγγραφής του οργανισμού στο μητρώο

title: Η επωνυμία του οργανισμού

address: Η διεύθυνση του οργανισμού

telephone: Το τηλέφωνο του οργανισμού

fax: Το fax του οργανισμού

email: Το email του οργανισμού

count: Ο αριθμός των αποτελεσμάτων

Παράδειγμα Κλήσης:

curl "https://mef.diavgeia.gov.gr/api/orgs"

Δηλωμένες Δαπάνες

Περιγραφή:

Λίστα με όλες τις δηλωμένες δαπάνες

URL:

/api/spendings

Μέθοδος:

GET

Παράμετροι:

org_uid=[alphanumeric] (προαιρετικό)

Το πεδίο με το οποίο φιλτράρονται τα αποτελέσματα ως προς το uid του οργανισμού.

year=[integer] (προεραιτικό)

Το έτος το οποίο αφορά η δήλωση της δαπάνης

sortColumn=[alphanumeric] (προαιρετικό)

Το πεδίο με το οποίο γίνεται η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων.

sortType=[enum(‘asc’|’desc’)] (προαιρετικό)

Το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα).

searchTerm=[alphanumeric] (προαιρετικό)

Ο όρος αναζήτησης.

limit=[integer] (προαιρετικό)

Το όριο των αποτελεσμάτων που θα επιστραφούν.

offset=[‘integer’] (προαιρετικό)

Η μετατόπιση ως προς τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

Απάντηση:

{

"items": [

{

"org.title": "ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος",

"org.afm": "090085651",

"org.uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea",

"uid": "9997d1af-222a-4cac-99cb-412aef1f5dce",

"issuer_afm": "095448861",

"issuer_title": "Παπαδόπουλος Ανδρέας",

"date": "12/05/2015",

"year": "2015",

"amount": "100,00",

"vat": "50,00",

"org_uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea",

"adas": "",

"decisions": "sdasd123"

},

{

"org.title": "ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος",

"org.afm": "090085651",

"org.uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea",

"uid": "ec46a337-9d9c-49a3-b50b-1567e0c402a2",

"issuer_afm": "95448861",

"issuer_title": "Γιαννίδης",

"date": "12/05/2015",

"year": "2015",

"amount": "500,00",

"vat": "50,00",

"org_uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea",

"adas": "ΩΧΗ84653Π4-229",

"decisions": ""

},

{

"org.title": "ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος",

"org.afm": "090085651",

"org.uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea",

"uid": "f95fb6e2-9e84-420d-8481-124bf5c9d5be",

"issuer_afm": "",

"issuer_title": null,

"date": "15/06/2015",

"year": "2015",

"amount": "300,00",

"vat": "30,00",

"org_uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea",

"adas": "",

"decisions": ""

}

],

"count": 3,

"sum": "900,00",

"secondary": "130,00",

}

Πεδία Απάντησης:

uid: Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της δαπάνης

issuer_afm: Το ΑΦΜ του λήπτη της δαπάνης

issuer_title: Η Επωνυμία του λήπτη της δαπάνης

date: Η ημερομηνία της δαπάνης

year: Το έτος το οποίο αφορά η δήλωση της δαπάνης

amount: Το ποσό της δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)

vat: Το ποσό που αναλογεί στο ΦΠΑ της δαπάνης

org_uid: To uid του οργανισμού που δήλωσε τη δαπάνη

adas: Οι αριθμοί ΑΔΑ των επιχορηγήσεων από τους οποίους προήλθαν τα χρήματα για τη δαπάνη

decisions: Οι αριθμοί αποφάσεων των επιχορηγήσεων από τους οποίους προήλθαν τα χρήματα για τη δαπάνη, εφόσον πρόκειται για επιχορηγήσεις που δεν είναι αναρτημένες στη Διαύγεια

count: Ο αριθμός των αποτελεσμάτων

sum: Το άθροισμα των ποσών των δαπανών (χωρίς ΦΠΑ)

secondary: Το άθροισμα των ποσών που αναλογούν στο ΦΠΑ των δαπανών

Παραδείγματα Κλήσης:

curl "https://mef.diavgeia.gov.gr/api/spendings" (Όλες οι δαπάνες)

curl "https://mef.diavgeia.gov.gr/api/spendings?org_uid=2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea" (Οι δαπάνες του οργανισμού με uid: 2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea)

curl "https://mef.diavgeia.gov.gr/api/spendings?org_uid=2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea&year=2015" (Οι δαπάνες του οργανισμού με uid: 2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea για το έτος 2015)

Δηλωμένες Επιχορηγήσεις

Περιγραφή:

Λίστα με όλες τις δηλωμένες επιχορηγήσεις

URL:

/api/earnings

Μέθοδος:

GET

Παράμετροι:

org_uid=[alphanumeric] (προαιρετικό)

Το πεδίο με το οποίο φιλτράρονται τα αποτελέσματα ως προς το uid του οργανισμού.

year=[integer] (προεραιτικό)

Το έτος το οποίο αφορά η δήλωση της επιχορήγησης

sortColumn=[alphanumeric] (προαιρετικό)

Το πεδίο με το οποίο γίνεται η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων.

sortType=[enum(‘asc’|’desc’)] (προαιρετικό)

Το είδος της ταξινόμησης (αύξουσα ή φθίνουσα).

searchTerm=[alphanumeric] (προαιρετικό)

Ο όρος αναζήτησης.

limit=[integer] (προαιρετικό)

Το όριο των αποτελεσμάτων που θα επιστραφούν.

offset=[‘integer’] (προαιρετικό)

Η μετατόπιση ως προς τον αριθμό των αποτελεσμάτων.

Απάντηση:

{

"items": [

{

"org.title": "ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος",

"org.afm": "090085651",

"org.uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea",

"uid": "85b6967c-51a6-4822-851f-85c24620d19e",

"date": "15/06/2015",

"year": "2015",

"ada": "",

"decision": "AJG5342",

"amount_with_vat": "13.000,00",

"donator_afm": "12345567",

"donator_title": "Προεδρία της Δημοκρατίας",

"comments": "",

"org_uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea"

},

{

"org.title": "ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος",

"org.afm": "090085651",

"org.uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea",

"uid": "c2a45a29-c89d-426b-88e5-f7738c9f9215",

"date": "26/07/2016",

"year": "2015",

"ada": "6ΛΖ14690ΩΝ-ΠΥΓ",

"decision": "",

"amount_with_vat": "14.663,00",

"donator_afm": "099720133",

"donator_title": "ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ",

"comments": "Λάθος στο ποσό",

"org_uid": "2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea"

}

],

"count": 2,

"sum": "27.663,00"

}

Πεδία Απάντησης:

uid: Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός της επιχορήγησης

date: Η ημερομηνία της επιχορήγησης

year: Το έτος το οποίο αφορά η δήλωση της επιχορήγησης

ada: Ο αριθμός ΑΔΑ της ανάρτησης της επιχορήγησης στη Διαύγεια

decision: Ο αριθμός απόφασης εφόσον πρόκειται για επιχορήγηση μη αναρτημένη στη Διαύγεια

amount_with_vat: Το ποσό της επιχορήγησης (μαζί με το ΦΠΑ)

donator_afm: To ΑΦΜ του οργανισμού που προσέφερε την επιχορήγηση

donator_title: Η Επωνυμία του οργανισμού που προσέφερε την επιχορήγηση

comments: Σχόλια του οργανισμού για την επιχορήγηση

org_uid: To uid του οργανισμού που δήλωσε την επιχορήγηση

count: Ο αριθμός των αποτελεσμάτων

sum: Το άθροισμα των ποσών των επιχορηγήσεων (μαζί με το ΦΠΑ)

Παραδείγματα Κλήσης:

curl "https://mef.diavgeia.gov.gr/api/earnings" (Όλες οι επιχορηγήσεις)

curl "https://mef.diavgeia.gov.gr/api/earnings?org_uid=2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea" (Οι επιχορηγήσεις του οργανισμού με uid: 2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea)

curl "https://mef.diavgeia.gov.gr/api/earnings?org_uid=2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea&year=2015" (Οι επιχορηγήσεις του οργανισμού με uid: 2feba214-c61b-4a89-a5b6-8fa7190d01ea για το έτος 2015)