Παράταση προθεσμίας ανάρτησης στοιχείων του προηγούμενου έτους έως 31/05/2024 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2717/10.05.2024) Υπουργική Απόφαση (15505 ΕΞ 2024) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία: Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2023 έως 31.12.2023 αναρτώνται μέχρι την 31η.5.2024. Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούντ...
Παράταση προθεσμίας ανάρτησης έως 05/12/2023 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (B’ 6606/22.11.2023) Υπουργική Απόφαση (50055 ΕΞ 2023) του Υπουργού Επικρατείας σύμφωνα με την οποία: Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2022 έως 31.12.2022 αναρτώνται μέχρι την 5η.12.2023. Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προ...
Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΨΔ από 24/11/2023 22:00 έως και 25/11/2022 9:00
Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 22:00 έως και Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας στο Πρόγραμμα Διαύγεια και η πρόσβαση στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού λόγω αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ)....
Εργασίες αναβάθμισης Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων 22/11/2023
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Τετάρτη 22/11/2023, από τις 15:00 και για εκτιμώμενη διάρκεια δύο (2) ωρών, το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων δεν θα είναι διαθέσιμο λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης. Όπως και σε κάθε παρόμοια εργασία, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύστημα να είναι διαθέσιμο νωρίτερα της προγραμματισμένης ώρας, για την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων από την διακοπή των υπηρεσ...
Έκδοση εγκυκλίου παράτασης υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ' αριθμό 41061 ΕΞ 2023/18.09.2023 (ΑΔΑ: 6Π3Θ46ΜΤΛΠ-ΦΨ4) μας με θέμα: «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται. ...
Παράταση προθεσμίας ανάρτησης έως 29/09/2023 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (B’ 5163/23.08.2023) Υπουργική Απόφαση (35717 ΕΞ 2023) του Υπουργού Επικρατείας σύμφωνα με την οποία: Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2022 έως 31.12.2022 αναρτώνται μέχρι την 29η.9.2023. Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προ...
Έκδοση εγκυκλίου παράτασης υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ' αριθμό 23532 ΕΞ 2023/12.05.2023 (ΑΔΑ: 60ΓΚ46ΜΤΛΠ-ΘΝ5) μας με θέμα: «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται. ...
Παράταση προθεσμίας ανάρτησης έως 30/06/2023 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (B’ 2634/21.04.2023) Υπουργική Απόφαση (19313 ΕΞ 2023/12.4.2023) του Υπουργού Επικρατείας σύμφωνα με την οποία: Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2022 αναρτώνται μέχρι την 30η.6.2023. Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούν...
Μετάπτωση Υποδομών Προγράμματος Διαύγεια και Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων σε νέα υποδομή – Διακοπή Υπηρεσιών [20-23/01/2023]
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε σε δημιουργία νέας υποδομής για το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Η μετάπτωση στη νέα υποδομή έχει προγραμματιστεί από την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 17:00 μέχρι Δευτέρα 23/01/2023 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης οι υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες. Για τον λόγο αυτό τυχόν επείγουσες υποβολές επιχορηγήσεων και δαπανών συνίσταται να προγραμματιστούν από ...
Μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από 18/11/2022 23:00 έως και 19/11/2022 9:00
Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:00 έως και Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:00 ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας ή/και η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού λόγω περαιτέρω αναβάθμισης των υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων (Exadata Cloud@Customer) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)....