Νομοθεσία

      Ν.4305/2014 

Υπουργικές Αποφάσεις

 1. Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων
 2. Πρώτη παράταση εφαρμογής
 3. Δεύτερη παράταση εφαρμογής
 4. Τρίτη παράταση εφαρμογής
 5. Παράταση λόγω διαδικασίας ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων
 6. Τέταρτη παράταση εφαρμογής
 7. Παράταση δηλώσεων έτους 2018

Εγκύκλιοι

 1. Επί ζητημάτων που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια
 2. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του άρθρου 10Β Διαύγεια
 3. Καταληκτική ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια
 4. Έναρξη Δηλώσεων έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 Β Διαύγεια
 5. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010
 6. Έναρξη δηλώσεων έτους 2018 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια
 7. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010