Νομοθεσία

      Ν.4727/2020 

Υπουργικές Αποφάσεις

 1. Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων (καταργήθηκε)
 2. Πρώτη παράταση εφαρμογής
 3. Δεύτερη παράταση εφαρμογής
 4. Τρίτη παράταση εφαρμογής
 5. Παράταση λόγω διαδικασίας ενώπιον Ελληνικών Δικαστηρίων
 6. Τέταρτη παράταση εφαρμογής
 7. Παράταση δηλώσεων έτους 2018
 8. Παράταση δηλώσεων έτους 2019
 9. 2η Παράταση δηλώσεων έτους 2019
 10. 3η Παράταση δηλώσεων-καθολική
 11. 4η Παράταση δηλώσεων-καθολική
 12. Παράταση 2021-καθολική
 13. Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Εγκύκλιοι

 1. Επί ζητημάτων που αφορούν την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια
 2. Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής του άρθρου 10Β Διαύγεια
 3. Καταληκτική ημερομηνία πρώτης εφαρμογής του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια
 4. Έναρξη Δηλώσεων έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 Β Διαύγεια
 5. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010-
 6. Έναρξη δηλώσεων έτους 2018 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια
 7. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010
 8. Έναρξη δηλώσεων έτους 2019 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β Διαύγεια
 9. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010
 10. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010
 11.  Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010
 12. Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2019 προθεσμία υποβολής στοιχείων δαπανών έτους 2020 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων [άρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]
 13. Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2020 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων [άρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]
 14. Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4727/2020