Έκδοση εγκύκλιου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ' αριθμό 16334 ΕΞ 2022/03.05.2022 - ΑΔΑ  91ΘΔ46ΜΤΛΠ-ΕΨΙ εγκυκλίου μας με θέμα:  «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ