Καλώς ήρθατε στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων.

Μέσα από το σύστημα μπορείτε να αναζητήσετε εγγεγραμένους οργανισμούς και να δείτε τις επιχορηγήσεις και τις δαπάνες τους.

Τελευταία Νέα/Ανακοινώσεις
Εκδοση εγκυκλίου
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  15417 ΕΞ 2021/21.5.2021 -ΑΔΑ Ψ2ΡΟ46ΜΤΛΠ-ΞΨ2 εγκυκλίου μας με θέμα:  «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4727/2020», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ&...
Έκδοση Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων. Με την Απόφαση δίνεται νέα παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών καθώς ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020 αναρτώνται στο Μητρώο μέχρι την 31η.5.2021.    ...
Εκδοση εγκυκλίου
Δείτε την αρίθμ. 7126 ΕΞ 2021/11.3.2021 -ΑΔΑ  ΨΙΞΝ46ΜΤΛΠ-8ΟΟ εγκύκλιο σχετικά με την παράταση, έως την 30η.4.2021,  της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2020 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων....