Έκδοση Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων.

Με την Απόφαση δίνεται νέα παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών καθώς ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020 αναρτώνται στο Μητρώο μέχρι την 31η.5.2021.