Έκδοση εγκύκλιου
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ' αριθμό 16334 ΕΞ 2022/03.05.2022 - ΑΔΑ  91ΘΔ46ΜΤΛΠ-ΕΨΙ εγκυκλίου μας με θέμα:  «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ&nbs...
Παράταση προθεσμίας ανάρτησης 31/05/2022 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 1687/7.4.2022) Υπουργική Απόφαση (12388 ΕΞ 2022/31.03.2022) του Υπουργού Επικρατείας σύμφωνα με την οποία: Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1-1-2015 έως 31-12- 2021 αναρτώνται μέχρι την 31η-5-2022. Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούντα...
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι, προς αντιμετώπιση καθυστερήσεων που παρατηρούνται λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου δηλώσεων που υπεβλήθησαν τις τελευταίες μέρες στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων, θα υπάρξει παράταση της εκπνέουσας σήμερα προθεσμίας. Με επόμενη επικοινωνία μας θα υπάρξει αναλυτική σχετική ενημέρωση....
Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00
Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ενδέχεται να διακοπεί μέρος της λειτουργικότητας ή/και η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού....
Έκδοση εγκυκλίου
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  45376 ΕΞ 2021/22.12.2021 -ΑΔΑ 9Ζ1946ΜΤΛΠ-ΓΣΥ εγκυκλίου μας με θέμα:  «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2020 – δήλωση στοιχείων δαπανών έτους 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚ...
Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών
Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης, με την οποία δίνεται νέα παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Ειδικότερα, με την ως άνω ΥΑ, ορίζεται ότι στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020 αναρτώνται στο Μητρώο μέχρι την 31η.12.2021....
Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ την Τρίτη 16/11/2021
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 20.00 – 22.00 λόγω δικτυακών εργασιών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενδέχεται να διακοπεί η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων....
Μη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣΔΔ τη Τρίτη 22/10/2021
Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 6:30 π.μ. με 8:00 π.μ. λόγω δικτυακών εργασιών στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ενδέχεται να διακοπεί η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αυτού....
Εκδοση εγκυκλίου
Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αρίθμ.  15417 ΕΞ 2021/21.5.2021 -ΑΔΑ Ψ2ΡΟ46ΜΤΛΠ-ΞΨ2 εγκυκλίου μας με θέμα:  «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο Πρόγραμμα Διαύγεια των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4727/2020», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ&...
Έκδοση Υπουργικής Απόφασης
Σας ενημερώνουμε ότι υπεγράφη και αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων του Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων. Με την Απόφαση δίνεται νέα παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών καθώς ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020 αναρτώνται στο Μητρώο μέχρι την 31η.5.2021.    ...