Παράταση προθεσμίας ανάρτησης έως 30/06/2023 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (B’ 2634/21.04.2023) Υπουργική Απόφαση (19313 ΕΞ 2023/12.4.2023) του Υπουργού Επικρατείας σύμφωνα με την οποία:

Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2022 αναρτώνται μέχρι την 30η.6.2023.

Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Αντίθετα, η Υπουργική Απόφαση παρατείνει την προθεσμία υποβολής στοιχείων για τους φορείς εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία, ή το έχουν κάνει με εκκρεμότητες/σφάλματα. Αυτοί οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις μέχρι τις 30/06/2023 και μάλιστα όχι απλώς για δαπάνες συντελεσθείσες το προηγούμενο έτος (2022) αλλά και για όλα τα προηγούμενα χρόνια (από 1-1-2015 έως 31-12-2022).