Μετάπτωση Υποδομών Προγράμματος Διαύγεια και Μητρώου Επιχορηγούμενων Φορέων σε νέα υποδομή – Διακοπή Υπηρεσιών [20-23/01/2023]

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε σε δημιουργία νέας υποδομής για το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Η μετάπτωση στη νέα υποδομή έχει προγραμματιστεί από την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 17:00 μέχρι Δευτέρα 23/01/2023 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια της μετάπτωσης οι υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες.

Για τον λόγο αυτό τυχόν επείγουσες υποβολές επιχορηγήσεων και δαπανών συνίσταται να προγραμματιστούν από τους Οργανισμούς του Μητρώου πριν από το χρόνο έναρξης της μετάπτωσης, ήτοι την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 17:00.

Το Πρόγραμμα Διαύγεια και το Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία εκ νέου το μεσημέρι της Δευτέρας 23/01/2023.