Έκδοση εγκύκλιου

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ' αριθμό 35534 ΕΞ 2022/30.08.2022 - ΑΔΑ ΨΗ8Κ46ΜΤΛΠ-Ε14 μας με θέμα:  «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών των ετών 2015 - 2021 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται. 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ