Παράταση προθεσμίας ανάρτησης στοιχείων του προηγούμενου έτους έως 31/05/2024 μετά από έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Β' 2717/10.05.2024) Υπουργική Απόφαση (15505 ΕΞ 2024) του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την οποία:

Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συντελεσθείσες από 1.1.2023 έως 31.12.2023 αναρτώνται μέχρι την 31η.5.2024.

Σημειώνουμε ότι με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση δεν θεσμοθετούνται νέες υποχρεώσεις στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων. Υπόχρεοι φορείς οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει χωρίς σφάλματα τη διαδικασία υποβολής στοιχείων δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες. Αντίθετα, η Υπουργική Απόφαση παρατείνει την προθεσμία υποβολής στοιχείων για τους φορείς εκείνους που δεν έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία, ή το έχουν κάνει με εκκρεμότητες/σφάλματα. Αυτοί οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις για δαπάνες συντελεσθείσες το προηγούμενο έτος (2023) μέχρι την 31η/05/2024.