Έκδοση εγκυκλίου παράτασης υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ' αριθμό 41061 ΕΞ 2023/18.09.2023 (ΑΔΑ: 6Π3Θ46ΜΤΛΠ-ΦΨ4) μας με θέμα: «Παράταση υποβολής στοιχείων δαπανών του έτους 2022 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (άρθρο 83 του ν. 4727/2020)», στην οποία και παρακαλούμε να ανατρέξετε προς ενημέρωση, αλλά και για τις ενέργειές σας, εφόσον απαιτούνται.