Παράταση Προθεσμιών Υποβολής Στοιχείων Δαπανών

Σας ενημερώνουμε ότι έχει υπογραφεί και εστάλη  προς δημοσίευση σε ΦΕΚ Υπουργική Απόφαση για την παράταση της προθεσμίας υποβολής στοιχείων δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων.

Η Απόφαση αφορά στοιχεία δαπανών όλων των προηγούμενων ετών.

Επιτρέπει δηλαδή την υποβολή στοιχείων δαπανών που έλαβαν χώρα από την 1η.1.2015 έως την 31η.12.2020.

Ως προθεσμία για την δήλωση των παραπάνω στοιχείων τίθεται η 30η.4.2021.